MALI PRAVILNIK


Opća načela

Članak 1.

Terezijin krug zauzima se za promicanje temeljnih ljudskih i kršćanskih vrijednosti na način kako je to činila bl. majka M. Terezija Scherer, nadahnuta franjevačkom karizmom, kao prva vrhovna poglavarica i najizvrsnija suradnica švicarskoga kapucina, o. Teodozija Florentinija, utemeljitelja Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa.

Terezijin krug štovatelji su bl. majke M. Terezije koji se zajedno sa zajednicom Milo­srdnih sestara sv. Križa okupljaju oko lika i djela bl. majke M. Terezije, rođene 31. listo­pada 1825. godine u mjestu Meggenu u Švi­carskoj i umrle na glasu svetosti u Ingenbohlu 16. lipnja 1888. godine. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je blaženom u Rimu 29. listopada 1995. godine.
Štovatelji, po uzoru na ovu veliku ženu kršćanske djelotvorne ljubavi, traže i pronalaze odgovore na potrebe ljudi u svojoj sredini.
Terezijin krug okuplja štovatelje bl. majke M. Terezije iz Đakova i okolice, pojedince i skupine iz udaljenijih župskih zajednica koji, utječući se njezinu moćnom zagovoru, postižu utjehu i pomoć u svojim potrebama, napose uz Hodočasnički dan, svakoga 16. u mjesecu, na euharistijskom slavlju.

Članak 2.

Molitveni program Hodočasničkoga dana počinje molitvom Gospine krunice, pola sata prije večernje svete mise, zatim slijedi čitanje nakana iz Knjige prošnji i zahvala, a potom se nastavlja sa svetom misom, nakon koje slijedi tematski susret sa štovateljima.
Voditeljica Terezijina kruga članica je za­jednice Milosrdnih sestra sv. Križa koja se, uz ostali program, zauzima i za promicanje Moli­tvenoga veza.


Terezijin krug otvoren je svima koji traže du­hovnu pomoć i žele se izdići iz svakodnevne kršćanske osrednjosti, sudjelujući na Hodoča­sničkom danu ili tjednom susretu na Molitve­nom čitanju Božje Riječi (lectio divina), odno­sno na Oratoriju sv. Križa, godišnjim duhov­nim vježbama, Danu tišine ili osobnom razgo­voru s voditeljicom.

Molitveni vez

Članak 4.

Molitveni vez Terezijina kruga djeluje od 2001. godine uz samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, gdje je od 1868. godine sve do danas i sjedište Hrvatske provincije.

Članak 5.

Štovateljem bl. majke M. Terezije i sudio­nikom Molitvenoga veza može se smatrati onaj krštenik koji: 1. osim nedjelje i blagdana često slavi sv. misu, napose 16. u mjesecu; 2. po uzoru na prve kršćane unosi u svoj život riječi Svetoga pisma i petkom se sjeća Isusove muke i smrti na križu; 3. razvija osjetljivost za pot­rebe bližnjih i pomaže ljudima u potrebi; 4. promiče temeljne ljudske i kršćanske vrijed­nosti u svojoj obitelji i zauzima se za dostojan­stvo svake osobe od prirodnoga začeća do pri­rodne smrti; 5. moli rado krunicu za nova i postojeća duhovna zvanja i na taj način sudje­luje u sveopćem poslanju Crkve.

Članak 6.

Svaki član Molitvenoga veza može dobiti pristupnicu koja sadrži osobne podatke i krš­ćanske vrijednosti koje promiče Molitveni vez.

Članak 7.

Pristupnica se izdaje nakon prijave vodite­ljici, te nakon upoznavanja sadržaja programa i sudjelovanja u njemu najmanje 6 mjeseci.
Prilikom popunjavanja pristupnice mogu se označiti samo one točke koje je član spreman revno izvršavati. Ukoliko član iz bilo kojih razloga nije u mogućnosti preuzeto obavljati, to ga ne obvezuje pod grijeh i ne mora to ispo­vijedati.

Članak 9.

Svi članovi Molitvenoga veza obnavljaju jednom godišnje svoje članstvo (u terminu između 16. rujna i 16. listopada) kako bi se imao uvidu stanje članstva kao i u ispunjava­nje dragovoljno preuzete obveze prilikom po­punjavanja pristupnice.

Članak 10.

Član ima udjela u svim duhovnim dobrima Molitvenoga veza, kao i redovničke zajednice, ali je dužan svojim primjerom svjedočiti krš­ćanske vrjednote, biti prepoznatljiv svojim vladanjem, odijevanjem i nastojanjem oko dosljednoga kršćanskog življenja u svojoj sva- kodnevici, kako u obitelji tako i na radnom mjestu.

Članak 11.

Član je dužan njegovati kontakt s voditelji­com.

Članak 12.

U koliko se član ne pridržava navedenoga, voditeljica ima dužnost potaknuti ga na novi početak.

Druga tijela i odbori

Članak 13.

Unutar Terezijina kruga djeluju pojedina ti­jela i grupe koje obavljaju poslove na dobrobit svih. To su prvenstveno Mjesno bratstvo Fra­njevačkoga svjetovnog reda bl. majke M. Te­rezije Scherer, koje je trajno otvoreno prihva­

ćanju novih članova; Trajno otvorena humani­tarna akcija Među nama siromah siromahu, Molitvene zajednice izvan Đakova i koordina­cijski odbor Molitvenoga veza.

Članak 14.

Za ostvarivanje ciljeva Molitvenoga veza i ispunjavanja programom zadanih zadataka nadležna je voditeljica i koordinacijski odbor. Voditeljica saziva odbor i potvrđuje izbor nje­govih članova, te predsjeda savjetovanju. Od­bor se sastaje povremeno, prema dogovoru.

Članak 15.

Za donošenje odluka u važnim pitanjima djelovanja Terezijina kruga, odnosno Molitve­noga veza Provincijalno vodstvo Milosrdnih sestara sv. Križa imenuje, uz voditeljicu, još nekoliko članica samostanske zajednice.
Nebeska zaštitnica Terezijina kruga i Moli­tvenoga veza jest bl. majka M. Terezija Sche­rer, čiji se blagdan slavi 16. lipnja.

Hvala što ćete se uključiti i za informacije nazvati:

Tel. 031 801 261

U Đakovu 16. kolovoza 2012. godine

Uz Godinu vjerei 125. obljetnicu svete smrti bl. majke M. Terezije Scherer

Izdaje: Terezijin krug, Đakovo, Kralja Tomislava 27 Odgovara: s. Karmela Dominković

Copyright © 2015 - FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED - MILOSRDNE SESTRE SV. KRIŽA ĐAKOVO